Nhắn Tin
* LIVE WELL * LOVE MUCH * LAUGH OFTEN * NEVER REGRET
Your name:
Your email address:
Your phone number:
Comments:
Toán học gia Pascal có nói: "Có hai thứ vô cùng: một là vũ trụ lớn vô
cùng, hai là tế bào của con kiến nhỏ vô cùng."  Thật ra,  đó không phải là những thứ vô
cùng, vì nó còn có thể đo lường được. Hai thứ thật sự vô cùng, thứ nhất là kiến thức con
người nhỏ vô cùng, thứ hai là sự ngu dốt của con người lớn vô cùng.

Xin hãy tự nhiên, vấn đề nào trả lời được thì sẽ trả lời, không trả lời được thì cũng sẽ trả lời
(để biết là không trả lời được).